ผู้ป่วยนอก

ห้องบัตร

อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

อุบัติเหติฉุกเฉิน

ทันตกรรม

ทันตะ

แพทย์แผนไทย

แผนไทย

ชันสูตร

ชันสูตร

รังสีวิทยา

เอกซเรย์

คลินิกพิเศษ

คลิกนิคพิเศษ

ห้องจ่ายเงิน

เก็บเงิน

ศูนย์สุขภาพชุมชน PCU

PCU

ฝากครรภ์

PCU 4

คลินิกสุขภาพเด็กดี

PCU 5

ห้องคลอด

ห้องคลอด

ตารางการให้บริการ งานผู้ป่วยนอก

OPD-service2020

ตารางการให้บริการ ศูนย์สุขภาพชุมชนเปือยน้อย

PCU-1

ที่ตั้งโรงพยาบาล