วันพฤหัสบดี , 4 สิงหาคม 2022

ประวัติโรงพยาบาล

ประวัติโรงพยาบาลเปือยน้อย

โรงพยาบาลเปือยน้อย ตั้งอยู่เลขที่ 177 หมู่ 7 ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น มีเนื้อที่ 18 ไร่ 99 ตารางวา เปิดให้บริการในฐานะโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง เมื่อวันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2529 โดยเปิดให้บริการแผนก ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ห้องคลอด และห้องผ่าตัด จากนั้นในปี พ.ศ. 2539 โรงพยาบาลเปือยน้อยได้รับงบประมาณสนับสนุนในการขยายเป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง และเปิดให้บริการจนมาถึงปัจจุบัน

การคมนาคม

โดยทางรถยนต์ หากท่านมาจากจังหวัดขอนแก่น ให้ใช้ทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ไปยังอำเภอบ้านไผ่ ระยะทาง 44 กิโลเมตร จากนั้นจึงแยกย้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 23 ที่จะมุ่งไปสู่อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม เมื่อถึงหลักกิโลเมตร ที่ 13 ก็จะพบทางแยกบริเวณบ้านหินตั้ง ให้เลี้ยวขวาตามทางหลวงหมายเลข 2301 ที่จะไปอำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น เมื่อไปอีก 7 กิโลเมตร ให้เลี้ยวซ้าย ที่จะไปยังอำเภอเปือยน้อย ตามทางหลวงหมายเลข 2297 ระยะทาง 14 กิโลเมตร

เขตการปกครองอำเภอเปือยน้อย

จำนวน 32 หมู่บ้าน เทศบาล 2 แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบล 2 แห่ง จำนวน 5,079 หลังคาเรือน

แผนที่แสดงที่ตั้งองค์กร

อำเภอเปือยน้อยมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอและจังหวัดอื่นดังนี้

–         ทิศเหนือ             จรดอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

–         ทิศใต้                  จรดอำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

–         ทิศตะวันออก     จรดกิ่งอำเภอกุดรัง และอำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

–         ทิศตะวันตก        จรดอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

 

แผนที่ตั้งโรงพยาบาลเปือยน้อย