กรุณารอสักครู่...


เมษายน 25, 2022

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 65

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 65 โรงพยาบาลเปือยน้อย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 65
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 65
อัพเดต : 25-04-2565

มีนาคม 24, 2022

ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ปี 65

ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ปี 65 ด้วย โรงพยาบาลเปือยน้อย จะดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)  ปีงบประมาณ 2565 

  • ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์    1   อัตรา

โรงพยาบาลเปือยน้อย ประจำปีงบประมาณ 2565
รายละเอียดอ่านจากประกาศด้านล่าง

 

สอบถามเพิ่มเติม


043-494002,043-494003 ต่อ 101 งานบริหาร
หรือ งานบริหาร ชั้น 2 โรงพยาบาลเปือยน้อย
ในวัน และเวลาราชการ (08.00-16.00 น.)

Facebook : โรงพยาบาลเปือยน้อย


มีนาคม 21, 2022

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ปี 65

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ปี 65 ด้วย โรงพยาบาลเปือยน้อย จะดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)  ปีงบประมาณ 2565 

  • ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์    1   อัตรา

โรงพยาบาลเปือยน้อย ประจำปีงบประมาณ 2565
รายละเอียดอ่านจากประกาศด้านล่าง

 

สอบถามเพิ่มเติม


043-494002,043-494003 ต่อ 101 งานบริหาร
หรือ งานบริหาร ชั้น 2 โรงพยาบาลเปือยน้อย
ในวัน และเวลาราชการ (08.00-16.00 น.)

Facebook : โรงพยาบาลเปือยน้อย


มีนาคม 15, 2022

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคโควิด-19 อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น ปี 2565

โโครงการรณรงค์ป้องกันโรคโควิด-19 อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น ปี 2565


มีนาคม 4, 2022

ประกาศสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ปี 65

ด้วยโรงพยาบาลเปือยน้อยจะดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)  ปีงบประมาณ 2565 

  • ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์    1   อัตรา

โรงพยาบาลเปือยน้อย ประจำปีงบประมาณ 2565
รายละเอียดอ่านจากประกาศด้านล่าง

 

สอบถามเพิ่มเติม


043-494002,043-494003 ต่อ 101 งานบริหาร
หรือ งานบริหาร ชั้น 2 โรงพยาบาลเปือยน้อย
ในวัน และเวลาราชการ (08.00-16.00 น.)

Facebook : โรงพยาบาลเปือยน้อย


มีนาคม 2, 2022

โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลเปือยน้อย ปี 2565

โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลเปือยน้อย ปี 2565
โรงพยาบาลเปือยน้อยจังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2565 ที่ผ่านมา


มกราคม 24, 2022

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในงานก่อสร้าง 65

ตตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในงานก่อสร้าง 65

ดาวโหลดเอกสาร


ธันวาคม 27, 2021

แผนกลยุทธ์ตามเข็มมุ่ง ปี 2565

แผนกลยุทธ์ตามเข็มมุ่ง ปี 2565 โรงพยาบาลเปือยน้อย 5 ข้อที่ได้วางไว้ เพื่อนำพาองค์กรใช้เป็นแนวทางในการมุ่งหวัง และพัฒนาระบบริการ

1) พัฒนาระบบบริการด้านสุขภาพในหน่วยบริการและชุมชนตามปกติวิถีใหม่ New Normal

2) เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19  

3) ควบคุม DM/HT ให้อยู่ในเกณฑ์ ปกติ 

4) การให้บริการผู้ป่วยStroke/MI ได้ทันเวลา 

5) ลดภาวะซีดในหญิงตั้งครรภ์

ตารางแสดง  แผนกลยุทธ์ตามเข็มมุ่ง ปี 2565

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ           ปีงบ 2565

ผู้รับผิดชอบ

1.พัฒนาระบบบริการด้านสุขภาพในหน่วยบริการและชุมชนตามปกติวิถีใหม่ New Normal ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19 

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19)ในพื้นที่

1.ประชาชนที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาล มีการรับรู้และเข้าใจในการป้องกันโรค COVID-19 มากกว่าร้อยละ 85

2.การให้บริการในคลินิก ARI สามารถดำเนินการได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ

ไม่มีการระบาดโรคโควิด 19 ในพื้นที่

-สร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน

– สนับสนุนให้บุคลากรและประชาชนปฏิบัติตามหลัก DMHTT

-จัดบริการคลินิก ARI ให้เป็นไปตามมาตรฐาน

– ดำเนินตามมาตรการ COVID FREE SETTING vย่างเข้มข้น

(อยู่ระหว่างการบันทึก ตรวจสอบแผนงาน และอนุมัติในระบบ ของ สสจ.ขก)

1.กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ

2.กลุ่มงานการพยาบาล

2.ควบคุม DM/HT ให้อยู่ในเกณฑ์ ปกติ  

ผู้ป่วยโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูงได้รับบริการที่มีคุณภาพ สามารดูแลตนเองเพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลและความดันโลหิตสูงได้ดี ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อน

1.ร้อยละของผู้ป่วย DM และ HT ได้รับการคัดกรอง CKD ≥ ร้อยละ 90      ≥  90 %

2.ร้อยละการคุมระดับน้ำตาลได้ดี FBS  >40%

3.ร้อยละผู้ป่วย HT ที่ควบคุมความดันโลหิต ได้ไม่เกิน130/80 mmHg            >60%

4.ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานมีภาวะแทรกซ้อนทางไตระดับ 3 ขึ้นไป      <10%

5.ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานมีภาวะแทรกซ้อนระบบประสาท neuropathy        <10%

6.ร้อยละของผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป ได้รับการคัดกรอง Cataract ≥ ร้อยละ 80 ≥  80 %

7.ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราลดลงของ eGFR<4ml/min/1.73m2/yr ≥ ร้อยละ 65            ≥  65 %

1.ผู้ป่วยเบาความและความดันโลหิตสูงสามารถควบคุมน้ำตาลและความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ดี

2.ลดภาวะแทรกซ้อนในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานและความกันโลหิตสูง

1.การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง

2.การติดตามเยี่ยมประเมิน ติดตาม ควบคุมกำกับกลุ่มเสี่ยงที่ไม่สามารถปฏิบัติตนในการควบคุมระดับน้ำตาลและความกันโลหิตได้ดี

(อยู่ระหว่างการบันทึก ตรวจสอบแผนงาน และอนุมัติ ในระบบ ของ สสจ.ขก)

1.กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ

2.กลุ่มงานการพยาบาล

3.การให้บริการผู้ป่วยStroke/MI ได้ทันเวลา 

ผู้ป่วย Stroke/MI สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็วและการบริการมีประสิทธิภาพ

1.ร้อยละผู้ป่วยที่สงสัยมีภาวะหัวใจขาดเลือดได้รับการทำ EKG ภายใน 10 นาที (door to EKG) 100%

2.การเสียชีวิตของผู้ป่วย acute MI ใน ร.พ.0 ราย

3.ร้อยละของผู้ป่วยวิกฤติ MI, Stroke ที่เข้าถึงระบบ EMS 100%

1.ผู้ป่วย Stroke/MI สามารถเข้าถึงบริการได้ทันท่วงที

2.การให้การักษาเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

1.ประชาสัมพันธ์ในทุกหมู่บ้าน เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน

2.มีช่องทางการเข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็ว

3. ผู้ให้การรักษาพยาบาลมีการทบทวน Case MI, Stroke  ที่มารับบริการทุกราย

(อยู่ระหว่างการบันทึก ตรวจสอบแผนงาน และอนุมัติ ในระบบ ของ สสจ.ขก)

1.กลุ่มงานการแพทย์

2.กลุ่มงานการพยาบาล

4.ลดภาวะซีดในหญิงตั้งครรภ์

หญิงตั้งครรภ์ได้รับการดูแลเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

1.ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการคัดกรองภาวะเสี่ยง≥ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

2.ร้อยละของการตั้งครรภ์ซ้ำในวัยรุ่นอายุน้อยกว่า 20 ปี(ไม่เกินร้อยละ10)หรือลดลงร้อยละ2

3. ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์​ไม่เกินร้อยละ 10

1.ภาวะซีดในหญิงตั้งครรภ์ลดลงน้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

2.การตั้งครรภ์ซ้ำในกลุ่มวัยรุ่นไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด

1.การจัดทำระบบ DOT Iodine

2.การสร้าสงเครือข่ายในชุมชนเพื่อการเฝ้าระวังเยาวชนกลุ่มเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ไม่พร้อม

 

(อยู่ระหว่างการบันทึก ตรวจสอบแผนงาน และอนุมัติ ในระบบ ของ สสจ.ขก)

กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ

 


  • ▶ 177 หมู่ที่ 7 ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 40340
  • ▶ โทร : 043-494003 ต่อ 101 (งานบริหาร)
  • ▶ Fax : 043-494002
  • ▶ Email : pnhosⒶpnhos.go.th
  • ▶ Page : facebook.com/pnhos
  • ▶ LINE : @628ctowu

Statistics

001527
Views Today : 6
Views Yesterday : 19
Views Last 7 days : 105
Views Last 30 days : 758
Views This Month : 25
Views This Year : 3127
Total views : 3128
Who's Online : 0
Your IP Address : 3.239.129.52
Server Time : 2023-06-03

Copyright by PUAINOI HOSPITAL 2016. All rights reserved. Cover Image By KARN Photography