Welcome to new site Pnhos.go.th

อัพเดตสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประเทศไทย


ข้อมูลจาก : covid19.ddc.moph.go.th

สายตรงผู้อำนวยการ

แพทย์หญิงสุมาลี วนาทรัพย์ดำรง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเปือยน้อย

จองคิวออนไลน์ โรงพยาบาลเปือยน้อย

(เปิดให้จองคิวล่วงหน้าเฉพาะงานทันตกรรม งานแพทย์แผนไทย และงานกายภาพบำบัด ในเวลาราชการ ยกเว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

LINE Official โรงพยาบาล

Fanpage โรงพยาบาล

ปฏิทิน

h4u_pnh

ตารางและขั้นตอนให้บริการ

ผู้ป่วยนอก

ห้องบัตร

อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

อุบัติเหติฉุกเฉิน

ทันตกรรม

ทันตะ

แพทย์แผนไทย

แผนไทย

ชันสูตร

ชันสูตร

รังสีวิทยา

เอกซเรย์

คลินิกพิเศษ

คลิกนิคพิเศษ

ห้องจ่ายเงิน

เก็บเงิน

ศูนย์สุขภาพชุมชน PCU

PCU

ฝากครรภ์

PCU 4

คลินิกสุขภาพเด็กดี

PCU 5

ห้องคลอด

ห้องคลอด

ตารางการให้บริการ งานผู้ป่วยนอก

ตารางการให้บริการ ศูนย์สุขภาพชุมชนเปือยน้อย

PCU-1

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลเปือยน้อย ปี 2562

anti-ita

ที่ตั้งโรงพยาบาล