ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น ( ปี 2561-2564 )

วิสัยทัศน์

เป็นโรงพยาบาลที่มีคุณภาพ สร้างเสริมสุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

1.พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง
2.ส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย สนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชนและภาคีเครือข่าย
3.พัฒนาระบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

ค่านิยมร่วม (Share Value) “SMART”

S (Study & Learning) คือ การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
M (Management By Fact) คือ การตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลสารสนเทศ
A (Agility) คือ การตอบสนองผู้รับบริการและผู้ให้บริการอย่างรวดเร็วและยืดหยุ่น
R (Responsibility) คือ ความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ ผู้ให้บริการ และสังคม
T (Teamwork) คือ การรับฟัง ร่วมคิด ร่วมทำ

เป้าหมาย

1. ผู้รับบริการได้รับบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
2. ลดภาวะเสี่ยง ลดการเจ็บป่วย และลดการเกิดโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญ
3.ชุมชนและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพ
4. ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
5. บุคลากรเก่ง ดี มีสุขตามวิถีพอเพียง
6. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์

1.พัฒนาคุณภาพระบบบริการและการส่งต่อ สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพของชุมชน
2.ส่งเสริม ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ รวมถึงการคุ้มครองผู้บริโภค
3.สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายในการดูแลสุขภาพ
4.พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการให้บริการ
5.พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะ และมีความสุขในการทำงาน
6.พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ