ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลเปือยน้อย  จังหวัดขอนแก่น  ( ปี 2561-2564 )

วิสัยทัศน์ : เป็นโรงพยาบาลคุณภาพ ส่งเสริมสุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน

 1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง
 2. ส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย  สนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชนและภาคีเครือข่าย
 3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

“SMART”

 • S (Study & Learning)  คือ การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
 • M (Management By Fact)  คือ การตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลสารสนเทศ
 • A (Agility)  คือ การตอบสนองผู้รับบริการและผู้ให้บริการอย่างรวดเร็วและยืดหยุ่น
 • R (Responsibility)  คือ ความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ ผู้ให้บริการ และสังคม
 • T (Teamwork)  คือ การรับฟัง ร่วมคิด ร่วมทำ
 1. ผู้รับบริการได้รับบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
 2. ลดภาวะเสี่ยง ลดการเจ็บป่วย และลดการเกิดโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญ
 3. ชุมชนและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพ
 4. ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
 5. บุคลากรเก่ง ดี มีสุขตามวิถีพอเพียง
 6. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพ

1.พัฒนาคุณภาพระบบบริการและการส่งต่อ สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพของชุมชน

2.ส่งเสริม ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ รวมถึงการคุ้มครองผู้บริโภค

3.สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายในการดูแลสุขภาพ

4.พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการให้บริการ

5.พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะ และมีความสุขในการทำงาน

6.พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ

 1. เข็มมุ่ง ปี 2561  ประกอบไปด้วย
  1. ควบคุม DM/HT ให้อยู่ในเกณฑ์ ปกติ
  2. ส่งเสริมการใช้ Guide line Sepsis/Pneumonia อย่างเข้มข้น เพื่อการดูแลให้ทันเวลา
  3. COC ให้ได้เยี่ยมตามเกณฑ์
  4. พัฒนาระบบการกำกับ ติดตาม รายรับ/รายจ่าย ให้มีประสิทธิภาพ
 2. เข็มมุ่งปี 2562 ประกอบไปด้วย
  1. ควบคุม DM/HT ให้อยู่ในเกณฑ์ ปกติ
  2. ลดภาวะซีดในหญิงตั้งครรภ์
  3. การูแลผู้ป่วย Sepsis
  4. การให้บริการผู้ป่วยStroke/MI ได้ทันเวลา

Update : 1 มีนาคม 2562

แชร์สิ่งนี้