ประวัติโรงพยาบาลเปือยน้อย

โรงพยาบาลเปือยน้อยเปิดให้บริการในฐานะโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2529 โดยมี นพ.เกษม ภัทรฤทธิกุล เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลคนแรก มีข้าราชการและลูกจ้างยุคบุกเบิกจำนวนทั้งสิ้น 10 คน เปิดให้บริการแผนกผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ห้องคลอด และห้องผ่าตัด ต่อมา ในปี 2533 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงพยาบาลหนองสองห้อง โรงพยาบาลเปือยน้อยประสบกับปัญหาขาดแคลนแพทย์มาตลอด และมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้อำนวยการทุก 2 ปี  และในปี 2539 โรงพยาบาลเปือยน้อยได้งบประมาณจากรัฐบาลในการขยายโรงพยาบาลและเปิดให้บริการเป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง

เนื้อที่               12 ไร่ 80 ตารางวา

ตั้งอยู่เลขที่     177 หมู่ 7 ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

การคมนาคม

โดยทางรถยนต์ หากท่านมาจากจังหวัดขอนแก่น ให้ใช้ทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ไปยังอำเภอบ้านไผ่ ระยะทาง 44 กิโลเมตร จากนั้นจึงแยกย้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 23 ที่จะมุ่งไปสู่อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม เมื่อถึงหลักกิโลเมตร ที่ 13 ก็จะพบทางแยกบริเวณบ้านหินตั้ง ให้เลี้ยวขวาตามทางหลวงหมายเลข 2301 ที่จะไปอำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น เมื่อไปอีก 7 กิโลเมตร ให้เลี้ยวซ้าย ที่จะไปยังอำเภอเปือยน้อย ตามทางหลวงหมายเลข 2297 ระยะทาง 14 กิโลเมตร

เขตการปกครองอำเภอเปือยน้อย

จำนวน 32 หมู่บ้าน เทศบาล 2 แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบล 2 แห่ง จำนวน 5,079 หลังคาเรือน

  • แผนที่แสดงที่ตั้งองค์กร

อำเภอเปือยน้อยมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอและจังหวัดอื่นดังนี้

–         ทิศเหนือ             จรดอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

–         ทิศใต้                  จรดอำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

–         ทิศตะวันออก     จรดกิ่งอำเภอกุดรัง และอำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

–         ทิศตะวันตก        จรดอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

แผนที่ตั้งโรงพยาบาลเปือยน้อย

แชร์สิ่งนี้