pattama

น.ส.ปัทมา ยุพิน
หัวหน้ากลุ่มงานการจัดการ

หน่วยงานย่อย

  1. งานบริหาร
  2. งานธุรการ
  3. งานการเจ้าหน้าที่
  4. งานการเงินและบัญชี
  5. งานพัสดุ
  6. งานยานพาหนะ
  7. งานซ่อมบำรุงและงานสนาม
  8. งานรักษาความปลอดภัย

อัตรากำลัง  19  คน

เป้าหมายหน่วยงาน
ถูกต้อง ทันเวลา โปร่งใส ตรวจสอบได้

เบอร์โทรภายใน : 201

ใส่ความเห็น

Join our newsletter and get 40% off your next purchase
Get 40% OFF
Subscribe Now
Get 40% OFF
Join our newsletter and get 40% off your next purchase
Subscribe Now