กรุณารอสักครู่...

นโยบายผู้บริหาร

นโยบาย และยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์

 1. พัฒนาคุณภาพระบบบริการและการส่งต่อ สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพของชุมชน
 2. ส่งเสริม ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ รวมถึงการคุ้มครองผู้บริโภค
 3. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายในการดูแลสุขภาพ
 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการให้บริการ
 5. พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะ และมีความสุขในการทำงาน
 6. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์

 1. เพื่อพัฒนาการบริการโรคที่เป็นปัญหาในพื้นที่อย่างมีคุณภาพ และมีศักยภาพในการให้บริการตามมาตรฐาน Service Plan

 2. เพื่อพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินและระบบส่งต่อให้ได้มาตรฐาน  

 3. ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพที่สำคัญของพื้นที่ อย่างครอบคลุมและตามเกณฑ์

 4. ภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพ 

 5. เพื่อการบริหารจัดการภายในโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้

 6. บุคลากรมีความเพียงพอ มีสมรรถนะที่เหมาะสมในการปฏิบัติราชการสอดคล้องกับปัญหาในพื้นที่ มีสุขภาวะดี มีความสุข สถานที่ทำงานน่าอยู่

 7. เพื่อให้มีนวัตกรรม/งานวิจัยในการพัฒนาคุณภาพด้านการบริการและการบริหารงาน

 8. เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนองตอบต่อการบริหาร  การบริการและพัฒนาคุณภาพ ให้มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือและทันการณ์


 • ▶ 177 หมู่ที่ 7 ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 40340
 • ▶ โทร : 043-494003 ต่อ 101 (งานบริหาร)
 • ▶ Fax : 043-494002
 • ▶ Email : pnhosⒶpnhos.go.th
 • ▶ Page : facebook.com/pnhos
 • ▶ LINE : @628ctowu

Statistics

003345
Views Today : 4
Views Yesterday : 30
Views Last 7 days : 473
Views Last 30 days : 1438
Views This Month : 1247
Views This Year : 7408
Total views : 7409
Who's Online : 0
Your IP Address : 3.239.59.31
Server Time : 2023-09-26

Copyright by PUAINOI HOSPITAL 2016. All rights reserved. Cover Image By KARN Photography