วันอังคาร , 28 มิถุนายน 2022

นโยบาย และยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

 

นโยบายผู้บริหาร

นโยบาย และยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์

1.พัฒนาคุณภาพระบบบริการและการส่งต่อ สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพของชุมชน
2.ส่งเสริม ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ รวมถึงการคุ้มครองผู้บริโภค
3.สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายในการดูแลสุขภาพ
4.พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการให้บริการ
5.พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะ และมีความสุขในการทำงาน
6.พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์

1.เพื่อพัฒนาการบริการโรคที่เป็นปัญหาในพื้นที่อย่างมีคุณภาพ และมีศักยภาพในการให้บริการตามมาตรฐาน Service Plan

2.เพื่อพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินและระบบส่งต่อให้ได้มาตรฐาน   

3.ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพที่สำคัญของพื้นที่ อย่างครอบคลุมและตามเกณฑ์

4.ภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพ 

5.เพื่อการบริหารจัดการภายในโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้

6.บุคลากรมีความเพียงพอ มีสมรรถนะที่เหมาะสมในการปฏิบัติราชการสอดคล้องกับปัญหาในพื้นที่ มีสุขภาวะดี มีความสุข สถานที่ทำงานน่าอยู่

7.เพื่อให้มีนวัตกรรม/งานวิจัยในการพัฒนาคุณภาพด้านการบริการและการบริหารงาน

8.เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนองตอบต่อการบริหาร  การบริการและพัฒนาคุณภาพ ให้มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือและทันการณ์