เข็มมุ่งปี 2565  ประกอบไปด้วย

 1. พัฒนาระบบบริการด้านสุขภาพในหน่วยบริการและชุมชนตามปกติวิถีใหม่ New Normal
 2. เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19 )
 3. ควบคุม DM/HT ให้อยู่ในเกณฑ์ ปกติ 
 4. การให้บริการผู้ป่วยStroke/MI ได้ทันเวลา 
 5. ลดภาวะซีดในหญิงตั้งครรภ์


 • ▶ 177 หมู่ที่ 7 ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 40340
 • ▶ โทร : 043-494003 ต่อ 101 (งานบริหาร)
 • ▶ Fax : 043-494002
 • ▶ Email : pnhosⒶpnhos.go.th
 • ▶ Page : facebook.com/pnhos
 • ▶ LINE : @628ctowu

Copyright by PUAINOI HOSPITAL 2016. All rights reserved. Cover Image By KARN Photography