วันอังคาร , 28 มิถุนายน 2022

เข็มมุ่งปี 2564

เข็มมุ่งปี 2564 ประกอบไปด้วย

1. พัฒนาระบบบริการด้านสุขภาพในหน่วยบริการและชุมชนตามปกติวิถีใหม่ New Normal ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19
2.ควบคุม DM/HT ให้อยู่ในเกณฑ์ ปกติ
3.การให้บริการผู้ป่วยStroke/MI ได้ทันเวลา
4. ลดภาวะซีดในหญิงตั้งครรภ์