วันอังคาร , 28 มิถุนายน 2022

เข็มมุ่งปี 2561

เข็มมุ่ง ปี 2561  ประกอบไปด้วย

1. ควบคุม DM/HT ให้อยู่ในเกณฑ์ ปกติ
2. ส่งเสริมการใช้ Guide line Sepsis/Pneumonia อย่างเข้มข้น เพื่อการดูแลให้ทันเวลา
3. COC ให้ได้เยี่ยมตามเกณฑ์
4. พัฒนาระบบการกำกับ ติดตาม รายรับ/รายจ่าย ให้มีประสิทธิภาพ