[vc_row 0=””][vc_column][vc_column_text 0=””]

วิสัยทัศน์

เป็นโรงพยาบาลที่มีคุณภาพ ประชาชนสุขภาพดีเจ้าหน้าที่มีความสุข

พันธกิจ

1.พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง

2.ส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย  สนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชนและภาคีเครือข่าย

3.พัฒนาระบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ


MOPH-1-pnhos


ค่านิยมร่วม (Share Value) “SMART”

S (Study & Learning) คือ การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
M (Management By Fact) คือ การตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลสารสนเทศ
A (Agility) คือ การตอบสนองผู้รับบริการและผู้ให้บริการอย่างรวดเร็วและยืดหยุ่น
R (Responsibility) คือ ความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ ผู้ให้บริการ และสังคม
T (Teamwork) คือ การรับฟัง ร่วมคิด ร่วมทำ

เป้าหมาย

1. ผู้รับบริการได้รับบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
2. ลดภาวะเสี่ยง ลดการเจ็บป่วย และลดการเกิดโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญ
3.ชุมชนและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพ
4. ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
5. บุคลากรเก่ง ดี มีสุขตามวิถีพอเพียง
6. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์

1.พัฒนาคุณภาพระบบบริการและการส่งต่อ สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพของชุมชน
2.ส่งเสริม ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ รวมถึงการคุ้มครองผู้บริโภค
3.สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายในการดูแลสุขภาพ
4.พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการให้บริการ
5.พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะ และมีความสุขในการทำงาน
6.พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์

1.เพื่อพัฒนาการบริการโรคที่เป็นปัญหาในพื้นที่อย่างมีคุณภาพ และมีศักยภาพในการให้บริการตามมาตรฐาน Service Plan

2.เพื่อพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินและระบบส่งต่อให้ได้มาตรฐาน   

3.ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพที่สำคัญของพื้นที่ อย่างครอบคลุมและตามเกณฑ์

4.ภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพ 

5.เพื่อการบริหารจัดการภายในโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้

6.บุคลากรมีความเพียงพอ มีสมรรถนะที่เหมาะสมในการปฏิบัติราชการสอดคล้องกับปัญหาในพื้นที่ มีสุขภาวะดี มีความสุข สถานที่ทำงานน่าอยู่

7.เพื่อให้มีนวัตกรรม/งานวิจัยในการพัฒนาคุณภาพด้านการบริการและการบริหารงาน

8.เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนองตอบต่อการบริหาร  การบริการและพัฒนาคุณภาพ ให้มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือและทันการณ์

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]


  • ▶ 177 หมู่ที่ 7 ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 40340
  • ▶ โทร : 043-494003 ต่อ 101 (งานบริหาร)
  • ▶ Fax : 043-494002
  • ▶ Email : pnhosⒶpnhos.go.th
  • ▶ Page : facebook.com/pnhos
  • ▶ LINE : @628ctowu

Copyright by PUAINOI HOSPITAL 2016. All rights reserved. Cover Image By KARN Photography