กรุณารอสักครู่...

ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลเปือยน้อย
จังหวัดขอนแก่น ( ปี 2565-2568 )

ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น ( ปี 2565-2568 )

วิสัยทัศน์

เป็นโรงพยาบาลชุมชนที่มีคุณภาพและปลอดภัย เป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ

พันธกิจ

 1. ให้บริการสุขภาพอย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ผู้รับบริการและบุลคลากรมีความความปลอดภัย
 2. สนับสนุนความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพในพื้นที่
 3. พัฒนาบุคลากร มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุขในการทำงาน
 4. พัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังอย่างมีประสิทธิภาพ         

ค่านิยมร่วม (Share Value) “PNH”

P

(People centered)
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง

N

(Networking)
การสร้างเครือข่าย

H

(Happy Teamwork)
ทีมงานแห่งความสุข

เป้าหมาย

 1. ผู้รับบริการได้รับบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานและมีความปลอดภัย
 2. ชุมชนและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการด้านสุขภาพ
 3. บุคลากรเก่ง สุขภาพดี และมีสุขในการทำงาน
 4. โรงพยาบาลมีสถานะภาพทางการเงินที่มั่นคง

ประเด็นยุทธศาสตร์

 1. พัฒนาคุณภาพระบบบริการรักษาและการส่งต่อสอดคล้องกับโรคและภัยสุขภาพของพื้นที่
 2. สนับสนุนการให้บริการตามมาตรฐานที่จำเป็นต่อความปลอดภัยของโรงพยาบาล
 3. จัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 4. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายในการดูแลสุขภาพ
 5. พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะ และมีความสุขในการทำงาน
 6. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง

เป้าประสงค์

 1. เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการด้านการรักษาพยาบาลและการส่งต่อ ที่สอดคล้องกับโรคและภัยสุขภาพของพื้นที่

 2. เพื่อสนับสนุนการให้บริการตามมาตรฐานที่จำเป็นต่อความปลอดภัยของโรงพยาบาล

 3. เพื่อจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ครอบคลุมเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดภัยและโรคจากการทำงาน

 4. ภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพทุกกลุ่มวัย ได้รับการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพที่สำคัญของพื้นที่ อย่างครอบคลุมและเป็นไปตามเกณฑ์

 5. บุคลากรมีความเพียงพอ มีสมรรถนะที่เหมาะสมในการปฏิบัติราชการสอดคล้องกับปัญหาในพื้นที่ มีสุขภาวะดี มีความสุข สถานที่ทำงานน่าอยู่

 6. ประสิทธิภาพด้านการบริหารการเงินการคลัง


 • ▶ 177 หมู่ที่ 7 ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 40340
 • ▶ โทร : 043-494003 ต่อ 101 (งานบริหาร)
 • ▶ Fax : 043-494002
 • ▶ Email : pnhosⒶpnhos.go.th
 • ▶ Page : facebook.com/pnhos
 • ▶ LINE : @628ctowu

Statistics

003345
Views Today : 4
Views Yesterday : 30
Views Last 7 days : 473
Views Last 30 days : 1438
Views This Month : 1247
Views This Year : 7408
Total views : 7409
Who's Online : 0
Your IP Address : 3.239.59.31
Server Time : 2023-09-26

Copyright by PUAINOI HOSPITAL 2016. All rights reserved. Cover Image By KARN Photography