กรุณารอสักครู่...

ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลเปือยน้อย
จังหวัดขอนแก่น ( ปี 2565-2568 )

ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น ( ปี 2565-2568 )

วิสัยทัศน์

เป็นโรงพยาบาลที่มีคุณภาพ ประชาชนสุขภาพดีเจ้าหน้าที่มีความสุข

พันธกิจ

1.พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง
2.ส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย  สนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชนและภาคีเครือข่าย
3.พัฒนาระบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

ค่านิยมร่วม (Share Value) “SMART”

S

(Study & Learning)
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

M

(Management By Fact)
การตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลสารสนเทศ

A

(Agility)
การตอบสนองผู้รับบริการและผู้ให้บริการอย่างรวดเร็วและยืดหยุ่น

R

(Responsibility)
ความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ ผู้ให้บริการ และสังคม

T

(Teamwork)
การรับฟัง ร่วมคิด ร่วมทำ

เป้าหมาย

 1. ผู้รับบริการได้รับบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
 2. ลดภาวะเสี่ยง ลดการเจ็บป่วย และลดการเกิดโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญ
 3. ชุมชนและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพ
 4. ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
 5. บุคลากรเก่ง ดี มีสุขตามวิถีพอเพียง
 6. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์

 1. พัฒนาคุณภาพระบบบริการและการส่งต่อ สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพของชุมชน
 2. ส่งเสริม ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ รวมถึงการคุ้มครองผู้บริโภค
 3. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายในการดูแลสุขภาพ
 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการให้บริการ
 5. พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะ และมีความสุขในการทำงาน
 6. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์

 1. เพื่อพัฒนาการบริการโรคที่เป็นปัญหาในพื้นที่อย่างมีคุณภาพ และมีศักยภาพในการให้บริการตามมาตรฐาน Service Plan
 2. เพื่อพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินและระบบส่งต่อให้ได้มาตรฐาน  
 3. ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพที่สำคัญของพื้นที่ อย่างครอบคลุมและตามเกณฑ์
 4. ภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพ
 5. เพื่อการบริหารจัดการภายในโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
 6. บุคลากรมีความเพียงพอ มีสมรรถนะที่เหมาะสมในการปฏิบัติราชการสอดคล้องกับปัญหาในพื้นที่ มีสุขภาวะดี มีความสุข สถานที่ทำงานน่าอยู่
 7. เพื่อให้มีนวัตกรรม/งานวิจัยในการพัฒนาคุณภาพด้านการบริการและการบริหารงาน
 8. เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนองตอบต่อการบริหาร  การบริการและพัฒนาคุณภาพ ให้มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือและทันการณ์


 • ▶ 177 หมู่ที่ 7 ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 40340
 • ▶ โทร : 043-494003 ต่อ 101 (งานบริหาร)
 • ▶ Fax : 043-494002
 • ▶ Email : pnhosⒶpnhos.go.th
 • ▶ Page : facebook.com/pnhos
 • ▶ LINE : @628ctowu

??????????????

000011
Views Today : 34
Views Yesterday :
Views Last 7 days : 34
Views Last 30 days : 34
Views This Month : 34
Views This Year : 34
Total views : 35
Who's Online : 0
Your IP Address : 3.236.138.35
Server Time : 2023-02-02

Copyright by PUAINOI HOSPITAL 2016. All rights reserved. Cover Image By KARN Photography