กรุณารอสักครู่...

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

 

1) กลุ่มกฎหมายเกี่ยวกับการปกครอง

 

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

Download

2.พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

Download

2.1 พระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

Download

3.พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

Download

3.1 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

Download

4.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2535

Download

4.1 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553

Download

5.พระกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

Download

5.1 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

Download

   

2) กลุ่มกฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการคลัง

 

1.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการวัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

Download

2.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในส่วนราชการ พ.ศ.2551

Download

2.1 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561

Download

   

3) กลุ่มกฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร

 

1.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

Download

1.1 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการคุ้มครองและจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล พ.ศ. 2561

Download

2.พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

Download

   

4) กลุ่มกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ

 

1.พระราชบัญญัติ.สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม

Download

2.พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542

Download

2.1 พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556

Download

3.พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550

Download

4.ระเบียบนโยบายและคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข มาตรฐานวิชาชีพต่างๆ

Download

4.1 คำสั่งกำหนดเขตสุขภาพ และมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขปฏิบัติงานในเขตสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข

Download

5.พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522

Download

   

5) กลุ่มกฎหมายเกี่ยวกับยา วัตถุ และเครื่องมือทางการแพทย์

 

1.พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2531

Download

1.1 พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

Download

2.พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510

Download

2.1 พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562

Download

3.พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535

Download

4.พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2559

Download

4.1 กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 พ.ศ. 2562

Download

5.พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

Download

5.1 พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

Download

6.ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องกำหนดตารับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ที่ให้เสพเพื่อรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได้ พ.ศ.2562

Download

7.พระราชบัญญัติป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ.2533 และแก้ไขเพิ่มเติม

Download

8.พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.2562

Download

   

6) กลุ่มกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

 

1.พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562

Download

2.พระราชบัญญัติความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554

Download

3.กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549

Download

3.1 กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับที่อับอากาศ พ.ศ. 2562

Download

3.2 กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559

Download

3.3 กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2558

Download

3.4 กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายพ.ศ. 2556

Download

3.5 กฎกระทรวงการเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พ.ศ. 2556

Download

3.6 กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555

Download

3.7 กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับ เครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2552

Download

3.8 กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานในที่อับอากาศ พ.ศ. 2547

Download


  • ▶ 177 หมู่ที่ 7 ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 40340
  • ▶ โทร : 043-494003 ต่อ 101 (งานบริหาร)
  • ▶ Fax : 043-494002
  • ▶ Email : pnhosⒶpnhos.go.th
  • ▶ Page : facebook.com/pnhos
  • ▶ LINE : @628ctowu

Statistics

003345
Views Today : 3
Views Yesterday : 30
Views Last 7 days : 472
Views Last 30 days : 1437
Views This Month : 1246
Views This Year : 7407
Total views : 7408
Who's Online : 0
Your IP Address : 3.239.59.31
Server Time : 2023-09-26

Copyright by PUAINOI HOSPITAL 2016. All rights reserved. Cover Image By KARN Photography